Uppdraget

Hem / Uppdraget

Modernisera föräldraförsäkringen

I februari 2016 beslutade regeringen att tillsätta en utredning med syfte att göra en översyn av föräldraförsäkringen. Direktiven utgår ifrån önskemål om modernisering, förenkling samt ökade förutsättningar för ett jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn.

Utredningen ska identifiera problem och föreslå åtgärder för att föräldraförsäkringen i högre grad än i dag ska bidra till jämställdhet på arbetsmarknaden, ett jämställt föräldraskap och även fortsatt bidra till goda uppväxtvillkor för barn. Utredaren ska ha ett kommunikativt och utåtriktat arbetssätt för att på så sätt bidra till diskussion i frågor relaterade till uppdraget.

Utredaren ska vid utförandet av sitt uppdrag bland annat göra följande:

  • Analysera och föreslå de åtgärder som behövs för att uppnå en jämn fördelning mellan föräldrarna av föräldraledighet, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning.
  • Identifiera problem och undersöka möjligheterna för olika familjekonstellationer att använda föräldraförsäkringen och vid behov föreslå förändringar.
  • Kartlägga företagares och studerandes villkor och möjligheter att använda föräldraförsäkringen och vid behov föreslå förändringar.
  • Analysera och föreslå hur möjligheterna till föräldraledighet med föräldrapenning ska kunna begränsas så att den förälder som kommer till Sverige med barn endast kan använda ett fåtal dagar med föräldrapenning efter barnets tvåårsdag.

Principen om barnets bästa och barnets rätt till omvårdnad och kontakt med sina föräldrar bör enligt direktiven vara vägledande för utredningen.

Redovisning

Uppdraget om begränsning av möjligheterna till föräldraledighet för de som kommer till Sverige med barn ska redovisas senast den 31 oktober 2016. Uppdraget i sin helhet ska slutredovisas senast den 1 oktober 2017.