I siffror

Hem / I siffror

På denna sida presenterar utredningen uppgifter om barn och deras familjer, uppgifter om hur föräldraförsäkringen och föräldraledigheten används, effekterna av nuvarande uttagsmönster samt länkar till några rapporter och utredningar med direkt koppling till ämnesområdet.

Föräldraförsäkringen består av ett antal olika förmåner, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, graviditetspenning samt jämställdhetsbonus. Till detta kommer även statlig ålderspensionsavgift för föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning och graviditetspenning. De totala utgifterna för föräldraförsäkringen var under 2015.ca 38,6 miljarder. Föräldrapenningen utgör den absolut största utgiftsposten och utgör ca 73 procent av den totala utgiften.

Nyckeltal

  • Under 2015 togs 26 % av samtliga dagar med föräldrapenning ut av män, 74 % av kvinnor.
  • När det gäller tillfällig föräldrapenning för vård av barn var andelen dagar som togs ut av män 38 % och 62 % togs ut av kvinnor.
  • Genomsnittlig medelersättning för föräldrapenning var under 2015: 491 kronor per dag för kvinnor och för män: 652 kronor per dag. Skillnaden i medelersättning förklaras dels av inkomstskillnader mellan könen, dels av att kvinnor använder nästan tre gånger fler lägstanivådagar (180 kronor per dag) och nästan tio gånger fler grundnivådagar (250 kronor per dag) än vad män gör.
  • För barn födda 2007 hade pappor tagit ut i genomsnitt 104 dagar med föräldrapenning när barnet var åtta år, motsvarande uppgift för kvinnor var 345 dagar.
  • Kvinnor är i genomsnitt föräldralediga på hel- och deltid i 15,3 månader under barnets två första levnadsår. Detta ska jämföras med ett föräldrapenninguttag på 284 dagar, dvs. 9,5 månader.
  • Mäns totala ledighet är genomsnitt 3,8 månader, och de använder 66 dagar, eller 2,2 månader.

Huvuddelen av föräldrapenningen tas ut när barnet är litet

Diagram: Antalet uttagna dagar med föräldrapenning utifrån barnets uppnådda ålder, fördelat på mäns och kvinnors uttag. Barn födda 2007. Källa: Försäkringskassan

Diagram: Antalet uttagna dagar med föräldrapenning utifrån barnets uppnådda ålder, fördelat på mäns och kvinnors uttag. Barn födda 2007. Källa: Försäkringskassan

Om hela perioden då det är möjligt att använda föräldrapenningen studeras, (och här utgår vi från barn födda före den 1 januari 2014 då den övre gränsen för uttag var åtta år) kan man konstatera att huvuddelen av föräldrapenningen används innan barnet fyller två år, hela 77 procent av de dagar som används för ett barn fött 2007 användes innan barnet fyllde två år. Diagrammet nedan visar även att enbart ett fåtal dagar används före barnets födelse, att kvinnorna tar ut 93 procent av de dagar som används innan barnets ettårsdag och att mäns uttag i större utsträckning sker när barnet är äldre. När barnet fyller åtta år, eller den senare tidpunkt då barnet slutar första klass, återstår i genomsnitt 31 dagar som inte använts. De individuella variationerna kan dock vara stora, det som redovisas är genomsnittssiffror.